-

Oppimistyylit ja kokeet

Artikkelit Blogi
0 kommenttia

Oppimistyylianalyysi (LSA) perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja sen tarkoituksena on selvittää oppilaan yksilöllinen ja ainutlaatuinen tyyli oppia. Analyysin tulokset kertovat, millaiset opiskelutavat oppilaalle sopii sekä millainen oppimisympäristö ja -olosuhteet tehostavat hänen oppimistaan. Tässä kirjoituksessa selviää, mitä LS-analyysin kehittäjä Barbara Prashnig ajattelee henkilökohtaisten oppimistyylien tärkeydestä kokeissa menestymisen näkökulmasta.

Tietämys oppimistyylien monimuotoisuudesta auttaa opiskelussa ja kokeisiin lukemisessa

On taas se aika vuodesta, kun tuhannet opiskelijat kirjoittavat ylioppilaskokeitaan. Monet kärsivät ahdistuksesta, turhautumisesta ja epätoivosta, koska he tietävät häviävänsä taistelun. Vanhemmat tekevät kaikkensa auttaakseen lapsiaan saavuttamaan parhaat mahdolliset tulokset, mutta valitettavasti eivät aina toivomallaan menestyksellä. Kokeisiin valmistautumisen tekniikoista, valmennuksista ja kalliista yksityisopetuksesta huolimatta monet opiskelijat eivät saavuta toivottuja tuloksia. Mutta onneksi todellinen apu on näköpiirissä: hyvä ymmärrys oppimistyyleistä (LS) ja henkilökohtaiset opiskelutekniikat voivat muuttaa tilanteen parempaan suuntaan.

Koekulttuuri perinteisessä opetusjärjestelmässä

Opettajien keskuudessa vallitsee vahva yksimielisyys siitä, että riippumatta siitä, miten opetamme opiskelijoitamme, heidän on viime kädessä kyettävä suorittamaan kokeita. Tätä ei voida kiistää varsinkaan niin kauan, kun on olemassa järjestelmiä, jotka mittaavat opiskelijoiden menestystä määrätyissä testeissä, arvioinneissa ja kokeissa. Menestyäkseen tällaisessa oppimisen arviointiin (Assessment for Learning) perustuvassa järjestelmässä opiskelijoiden on oltava hyvin valmistautuneita ja luottavaisia saavuttaakseen halutut tulokset. Kokeista riippuvassa järjestelmässä opettajien on ymmärrettävä paremmin kuin koskaan se, mikä on oppimistyylien rooli opetuksessa, opiskelussa ja kokeisiin valmistautumisessa.

Oppimistyylien mukauttaminen kokeisiin ja testeihin

Siitä lähtien, kun Oppimistyylit (LS) ja oppimisen henkilökohtaistaminen on otettu laajasti käyttöön eri maissa, monet pioneeriopettajat ovat omaksuneet monimuotoisuuden käsitteen täydestä sydämestä ja suurella menestyksellä. Aluksi tätä tapahtui enemmän peruskouluissa, mutta nyt yhä useammat lukiot arvioivat opiskelijoidensa oppimistyyliä koulussa alisuoriutumisen ja epäonnistumisen estämiseksi.

Vaikka uraauurtavat opettajat kannattavat kovasti oppimistyylejä ja henkilökohtaisia ohjeita, monet heistä – etenkin lukioissa – eivät ymmärrä, kuinka tieteellisesti vahvistetusta oppimistyylianalyysistä (LSA) olisi hyötyä kokeisiin. He ajattelevat, että on mahdotonta vastata yksilöllisiin oppimistarpeisiin kokeiden aikana.

Tiedon sisäistäminen vs. tiedon tuottaminen

Oppimisprosessien monimutkaisuuden vuoksi meidän on tehtävä ero tiedon sisäistämisen ja tiedon tuottamisen välillä. Oppilas sisäistää uutta tietoa, kun hänelle esitellään kurssin sisältöä, kun hän opettelee uusia taitoja tai kun hänen ymmärryksensä oppiaineiden sisältöjä kohtaan syvenee. Tiedon sisäistäminen voi tapahtua itselle luontaisella oppimistyylillä tai sitten itselle sopimattomalla tavalla. Se, pääseekö oppilas sisäistämään tietoa itselle luontaisella tavalla vai ei, vaikuttaa oleellisesti siihen johtaako oppimistilanne onnistuneeseen vai epäonnistuneeseen uuden tiedon hallintaan. Tämä pätee erityisesti silloin, kun oppilaiden on opittava jotain uutta ja/tai vaikeaa.

Kokeet ja tentit puolestaan ovat tilanteita, joissa vaaditaan tiedon tuottamista, joiden aikana opiskelijat osoittavat, mitä he tietävät, mitä ovat oppineet ja kuinka hyvin he ymmärtävät kurssin sisältöjä. He eivät ota vastaan uutta tietoa, vaan joutuvat osoittamaan tietonsa aikapaineen alla, ja yleensä opiskelijat pitävät tällaisia tilanteita varsin stressaavina. Me kaikki tiedämme, että ihmisen on vaikea suoriutua hyvin kovan paineen alaisena ja että useimmat opiskelijat välttäisivät kokeita ja muita arviointitilaisuuksia kokonaan, jos vain voisivat. Koska tämä ei valitettavasti ole mahdollista, tarvitaan strategioita näihin usein epämiellyttäviin ja jopa uhkaavilta tuntuviin tilanteisiin.

Kun oppilaiden on osallistuttava oppimisprosesseihin (tiedon sisäistäminen), jotka eivät vastaa heidän yksilöllistä oppimistyyliään, heidän keskittymiskykynsä heikkenee ja opetettavan asian ymmärtäminen ja muistaminen vaikeutuu. Tämä johtaa huonoihin koetuloksiin (tiedon tuotto). Opettajien tulisi siis ymmärtää, että tiedon vastaanottaminen ja sisäistäminen väärällä tavalla tuottaa huonoja koetuloksia.

Merkittäviä eroja

Kun otetaan huomioon oppimistyylit tiedon sisäistämisen ja tuottamisen yhteydessä, eroavaisuudet ovat seuraavat:

  • uuden ja/tai vaikean tiedon esittämisen aikana luokassa oppimistyylit on otettava huomioon ymmärryksen, pitkäkestoisen muistamisen ja parhaan mahdollisen oppimistuloksen varmistamiseksi
     
  • kun opiskelijat opiskelevat ja valmistautuvat kokeisiin, heidän on oltava tietoisia omasta oppimistyylistään ja heidän tulee antaa oppia omalla tavallaan, oikeassa ympäristössä ja omaan tyyliinsä sopivilla opiskelutekniikoilla.
     
  • kokeiden aikana oppimistyylien soveltaminen ei ole niin tärkeää, koska useimmilla opiskelijoilla on tarpeeksi joustavuutta selviytyä epäsuotuisista tilanteista. Tämä pätee erityisesti silloin, kun tenttiä edeltävä oppimisprosessi on suoritettu henkilökohtaista oppimistyyliä vastaavilla opetus- ja opiskelumenetelmillä. Kun opiskelijat saavat oppia heille parhaalla tavalla, he ymmärtävät ja muistavat paremmin ja ovat paljon varmempia näyttämään osaamistaan koetilanteessa - vaikka heidän henkilökohtaiset oppimistyylinsä eivät kokeen aikana kohtaisikaan. LS-pohjaisten opiskelutekniikoiden ansioista he ovat vähemmän alttiita epäonnistumisille ja muistikatkoille myös paineen alaisena.

Siispä:

Koetulokset paranevat, kun oppilaat ja opiskelijat ovat saaneet oppia ja valmistautua itselleen parhaalla tavalla henkilökohtaisen oppimistyylinsä mukaisesti.

 

Barbara Prashnig
Emeritusprofessori

 Alkuperäinen teksti täällä.