-
Käyttö- ja toimitusehdot 

Tervetuloa Consultica Oy:n verkkovalmennusten ja -koulutusten käyttäjäksi! Olemme  iloisia siitä, että valitsit valmennuspalvelumme ja uskomme vahvasti, että palveluistamme  on teille merkittävää hyötyä toimintanne tai itsenne kehittämisessä. Ennen palvelujemme  käyttämistä pyydämme teitä kuitenkin ottamaan muutaman minuutin aikaanne ja  perehtymään huolellisesti näihin ehtoihin. 

Käyttämällä Consultica Oy:n internet -sivuja sekä Consultica Oy:n tarjoamia valmennuksia  ja koulutuksia sitoudut noudattamaan jäljempänä esitettyjä palveluiden yleisiä käyttö- ja  toimitusehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Käyttäjän tulee lukea Käyttöehdot huolellisesti  ennen kuin käyttää kyseisiä valmennus- ja koulutuspalveluita. Käyttäjällä ei ole oikeutta  käyttää palveluja, mikäli hän ei hyväksy näitä Käyttöehtoja kokonaisuudessaan. 

Palveluntarjoaja 

Consultica Oy (1855359–4, jäljempänä myös “Palveluntarjoaja”) Mannerheiminaukio 1 A  (℅ Spaces), 00100 Helsinki, Suomi 
Puh. 044 906 4444 
E-mail: [email protected] 

Yllä mainittuhin yhteystietohin voi myös antaa palautetta tai tehdä reklamaatioita  Palvelusta. Myös käyttäjätukea Palveluihin saa näiden yhteystietojen kautta.  

1. Yleistä Palveluista 

Palveluntarjoajan internetsivuston kautta käyttäjä voi ostaa Palveluntarjoajan tarjoamia  koulutus- ja valmennuspalveluja (”Palvelu”, ”Palvelut”). Palveluiden tarkemmat kuvaukset  sekä ohjeet Palveluiden käyttöön löytyvät näiltä internetsivuilta kyseistä Palvelua  koskevalta sivulta tai välilehdeltä. 

Palvelut toteutetaan Intoloop Oy:n tarjoaman Campwire – verkkokurssialustan (https:// www.campwire.com/courses), Prashnig Style Solutions- Creative Learning Systems  -palvelun (https://www.my-learning-styles.com/terms-conditions/ ja https:// www.workinstyles.com/en/privacy-policy/) sekä mahdollisesti muiden kolmansien  osapuolten digitaalisten palvelualustojen kautta. Kyseiset kolmannet tahot vastaavat  Palveluiden teknisestä toteutuksesta ja toimivuudesta omien sopimusehtojensa  mukaisesti. Palveluntarjoaja ei niistä vastaa. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään teknisistä  häiriöistä tai katkoksista Palveluissa. 

2. Kuluttajansuojalain soveltuminen 

Palveluja tarjotaan nykyään myös kuluttaja-asiakkaille ja nyt myös kuluttajat voivat käyttää  ja hankkia Palveluja. Jos Palvelujen ostaja on kuluttaja, kuluttajansuojalaki (20.1.1978/38,  muutoksineen) soveltuu niiltä osin, kun kyseinen laki on pakottavaa lainsäädäntöä tai jos  Käyttöehdoissa ei ole toisin sovittu.

Kuluttajansuojalakia ei kuitenkaan sovelleta Palveluiden tarjoamiseen eikä  Palveluntarjoajan ja käyttäjän väliseen sopimussuhteeseen silloin, kun Palvelut hankkinut  tai niitä käyttänyt osapuoli on elinkeinonharjoittaja taikka käyttää Palveluja elinkeinon- tai  ammatinharjoittamisessa taikka ansiotarkoituksessa. Käyttäjä ei tällöin voi vedota  kuluttajansuojalain kuluttajalle tarjoamiin oikeuksiin.  

Kuluttajansuojalain soveltuvuus ratkaistaan lähtökohtaisesti siten, että jos Palvelun ostaja  on yksityishenkilö, kuluttajansuojalakia sovelletaan, paitsi jos yksityishenkilö on hankkinut  tai käyttää Palveluja elinkeinontoiminnassaan tai ansainta tarkoituksessa. Jos Palvelut  hankkinut osapuoli on elinkeinonharjoittaja, kuluttajansuojalakia ei missään tilanteessa  sovelleta. 

Siltä osin kuin Käyttöehdot koskevat vain kuluttaja-asiakkaita, se ilmenee kyseisestä  ehtokohdasta. 

3. Muutokset Palveluihin tai Käyttöehtoihin 

Palveluntarjoaja pyrkii mahdollisimman hyvin siihen, että Palvelut ovat toiminnassa kaiken  aikaa keskeytyksettä ja mahdollisimman kattavasti. Käyttäjän tulee kuitenkin tiedostaa,  että Palveluntarjoaja ei voi taata Palvelujen olevan aina keskeytyksettä käytettävissä.  Palveluntarjoajalle saattaa aika ajoin erinäisten syiden johdosta tulla tarve muuttaa,  lopettaa tai rajoittaa Palveluiden tai tietyn Palvelun tarjoaminen tilapäisestitai kokonaan.  Käyttöehtoihin voidaan joutua myös tekemään aika ajoin muutoksia. 

Tämän vuoksi Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muokata tai rajoittaa Palveluita, lopettaa  Palveluiden tarjoamisen kokonaan tai osittain, tai ottaa Palvelut tai niiden osan tilapäisesti  pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi. Palveluntarjoaja ei takaa Palveluiden tai niiden  

osien toimivuutta tai anna takuita, että Palveluttoimivat ilman käyttökatkoja tai  virheettömästi. 

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa ja muokata Käyttöehtoja oman harkintansa  mukaan. Käyttöehtojenmuutokset tulevat voimaan, kun ne on muutettu tälle internet  -sivulle tai niistä on ilmoitettu käyttäjälle. Palveluiden käyttäminen Käyttöehtojen  muuttamisen jälkeen on osoitus kyseisten muutosten hyväksymisestä. 

4. Palveluiden käyttäminen 

Voidakseen käyttää Palveluita, käyttäjän tulee kirjautua sisään omalle käyttäjätililleen.  Käyttäjätili luodaan rekisteröitymällä. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee  ilmoittaa omat yhteystietonsa (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) sekä luomaan  käyttäjätililleen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Väärien tietojen antaminen tai  rekisteröityminen sellaisia käyttäen on kielletty ja käyttäjä vakuuttaa antaneensa oikeat  tiedot rekisteröityessään.  

Käyttäjätilit ovat henkilökohtaisia. Salasana on pidettävä salassa eikä sitä saa luovuttaa  kenellekään muulle taikka sallia kenenkään muun kirjautua Palveluiden käyttäjäksi ilman  Palveluntarjoajan suostumusta. Maksullisista Palveluista käyttäjän tulee maksaa hinnaston  mukainen maksu.  

Elinkeinonharjoittajan tulee rekisteröityä yrityksensä kautta ja kuluttaja-asiakkaan  yksityishenkilönä. Jos yksityishenkilönä rekisteröitynyt käyttää Palveluja  elinkeinotoiminnassa tai ansaintatarkoituksessa, tulee tämä ilmoittaa Palveluntarjoajalle.

Alle 18-vuotias voi käyttää Palveluja vain hänen laillisen huoltajansa suostumuksella ja  valvonnassa. Palvelun voi hankkia ja käyttäjätilin luoda vain yli 18-vuotias. Huoltaja vastaa  suostumuksellaan Palveluja käyttävän alaikäisen toiminnasta.  

5. Maksut ja maksaminen 

Palveluntarjoajan tarjoamat Palvelut ovat pääasiallisesti maksullisia. Palveluiden hinnat  ovat erikseen saatavilla Palveluntarjoajalta taikka näiltä internetsivuilta rekisteröityneille  käyttäjille salasanan takana. Hinnat eivät ole julkisia tietoja eivätkä käyttäjät ole  oikeutettuja ilmoittamaan hintatietoja kolmansille osapuolille. Palveluntarjoajalla on oikeus  muuttaa Palveluiden hintoja sekä laskutusperusteita oman harkintansa mukaan  ilmoittamalla siitä palvelukohtaisesti internetsivustollaan taikka käyttäjille muulla tavoin.  Palvelun hinta määräytyy sen ostohetkellä voimassa olleen palvelukohtaisen hinnan  mukaan.  

Maksuvälineenä toimivat pankki- tai luottokortit sekä muut VismaPayn tarjoamat  maksuvälineet taikka maksu pankkitilille laskun kautta. Käyttäjä voi rekisteröimisen  yhteydessä antaa pankki- tai luottokorttinsa tiedot, jolloin Palvelun hinta veloitetaan heti.  Käyttäjä voi vaihtoehtoisesti valita maksutavaksi laskun, jolloin Palvelu on käytettävissä,  kun lasku on maksettu ja maksu on kirjautunut Palveluntarjoajan osoittamalle pankkitilille. 

6. Käyttäjän vastuut 

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on Palveluiden käyttämiseksi tarpeelliset laitteet,  ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet sekä että nämä täyttävät asianmukaiset  tietoturvavaatimukset ja tietoturvan riittävän suojan tason. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä  tai muuta haittaa Palvelulle tai muille verkon käyttäjille. 

Käyttäjä vastaa kaikesta omalla käyttäjätilillään ja omilla käyttäjätunnuksillaan  tapahtuvasta Palvelun käytöstä. Käyttäjätili on henkilökohtainen, eikä käyttäjä saa  luovuttaa siihen liittyviä tunnisteita muiden käyttöön tai ilmaista niitä kenellekään  kolmannelle osapuolelle. Mikäli käyttäjän tunnisteet katoavat tai joutuvat niiden  käyttämiseen oikeudettoman osapuolen haltuun, käyttäjän on viipymättä ilmoitettava tästä  Palveluntarjoajalle. 

Käyttäjä vastaa, että kaikki käyttäjän Palveluntarjoajalle tai verkkopalveluihin antamat ja  syöttämät tiedot ovat totuudenmukaisia ja oikein. 

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle näiden Käyttöehtojen, mahdollisten  palvelukohtaisten ehtojen tai Palvelun lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot  kokonaisuudessaan. 

7. Velvollisuus hankkia Creative Learning Systems Limited tuottamat Prashnig Solution Systems (PSS) WSA-, TSA- ja LSA-arviointivälineet 

Käyttäjän saatua ensimmäisestä koulutuksesta pätevyystodistuksen tai sertifikaatin,  sitoutuu käyttäjäostamaan Palveluntarjoajalta PSS:n WSA-, TSA- ja LSA arviointivälineet.  Palveluntarjoaja toimii kyseistenarviointivälineiden välittäjänä, mutta ei ole miltään osin  vastuussa kyseisistä välineistä ja niiden toiminnasta. Edellytyksenä oikeudelle ostaa edellä  mainitut arviointivälineet on Palveluntarjoajan myöntämä ja voimassa oleva  pätevyystodistus tai sertifikaatti.

8. Oikeudet Palveluihin ja Palveluiden sisältämään materiaaliin 

Palveluntarjoaja tai sen sopimuskumppanit omistavat kaikki rekisteröidyt ja  rekisteröimättömät oikeudet Palveluihin, Palveluiden ulkoasuun, Palveluihin liittyviin  logoihin ja kaupallisiin tunnuksiin sekä Palveluiden sisältämään materiaaliin ja aineistoon,  sekä kaikkiin muihin Palvelun mahdollisesti sisältämiin mahdollisiin oikeuksiin ja sisältöön.  Käyttäjä ei saa käyttää Palveluita siten, että se rikkoo Palveluntarjoajan tai kolmannen  tekijän- tai muita oikeuksia.  

Ilman Palveluntarjoajalta etukäteen saatua kirjallista lupaa käyttäjällä ei ole oikeutta  kopioida tai valmistaa kappaleita Palvelun sisältämästä materiaalista tai aineistosta,  välittää tai levittää näitä yleisölle, näyttää tai esittää näitä julkisesti tai käyttää Palveluita tai  sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muuten kuin sen mukaisesti, mitä nämä Käyttöehdot  ja Suomessa voimassa oleva tekijänoikeuslaki (8.7.1961/404, muutoksineen)  nimenomaisesti sallivat. Käyttäjä ei ole myöskään oikeutettu käyttämään  Palveluntarjoajan, tai Palveluun liittyviä, tavaramerkkejä tai muita kaupallisia tunnuksia  ilman Palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan kirjallista, etukäteistä ja nimenomaista  suostumusta. 

Palveluntarjoajan internetsivujen tai yksittäisen sivun linkittäminen kaupallisessa tai  taloudellisessa tarkoituksessa tai tietokannan tuottamiseksi on kielletty ilman  Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. 

Tietyillä Palveluilla voi lisäksi olla Palvelukohtaisia lisäehtoja näiden yleisten ehtojen  lisäksi, joihin käyttäjän tulee perehtyä ja sitoutua. 

9. Oikeudet käyttäjien luomaan aineistoon 

Käyttäjät voivat koulutuksissa ja verkkovalmennuksessa myös itse osallistua uuden  aineiston luomiseen ja kehittämiseen. Koulutuksia voidaan myös tallentaa  videokuvatallenteina. Tämä vaatii aina etukäteisen suostumuksen käyttäjältä. Materiaalia  voidaan lisäksi kääntää toisille kielille yhteistyössä Palveluntarjoajan ja käyttäjien kesken.  Käyttäjät voivat ideoida ja luoda uusia esitystapoja sekä lokalisoida ulkomaista materiaalia  Suomeen.  

Kaikkien näiden koulutusten aikana syntyvien aineistojen ja materiaalien (videot, kuvat,  tekstit ja muut vastaavat aineistot) tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat  Palveluntarjoajalle. Tällä sopimuksella käyttäjä siirtää kaikki luovutettavissa olevat  immateriaali- ja muut oikeudet em. aineistoihin ja materiaaleihin yksinoikeudella  Palveluntarjoajalle mukaan lukien oikeus muuttaa näitä aineistoja ja oikeus luovuttaa  oikeuksia näihin edelleen. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää näitä materiaaleja ja  aineistoja hyödykseen haluamallaan tavalla tulevissa koulutuksissa myös muiden ja  uusien käyttäjien kanssa. 

10. Käyttöoikeus ja tietojen tarkistaminen 

Edellyttäen, että käyttäjä noudattaa näitä Käyttöehtoja, hänellä on oikeus käyttää  Palveluita oman käyttäjätilinsä kautta. Käyttöoikeus säilyy voimassa toistaiseksi tai siihen  asti, mihin palveluun liittyvät maksut on maksettu.

Käyttöoikeus ei ole siirrettävissä. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa käyttäjätili, mikäli  käyttäjä rikkoo lakia tai Käyttöehtoja taikka menettelee näihin rinnastettavalla tavalla  aiheuttaen vahinkoa Palveluntarjoajalle tai muille käyttäjille. Käyttäjän Palvelusta  käyttöönsä saamat tunnisteet säilyvät Palveluntarjoajan omistuksessa, eikä käyttäjällä ole  oikeuksia niihin käyttöoikeuden päätyttyä. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tunnisteita  syistä, jotka johtuvat esimerkiksi verkosta, käyttäjästä, palvelun toimittamisesta,  tietoturvasta tai - suojasta taikka viranomaisten määräyksistä. 

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa Palveluun itse tallentamansa henkilötiedot. Käyttäjän  pyynnöstä Palveluntarjoaja oikaisee, poistaa tai täydentää käsittelyn tarkoituksen kannalta  virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot tai poistaa  käyttäjätilin kokonaan. Käyttäjä voi päivittää ja/tai tarkastaa henkilötietonsa omalta  käyttäjätililtään tai ottamalla yhteyttä Palveluntarjoajaan. 

11. Vastuunrajoitus 

Palveluntarjoajan tuottamilla sivuilla esitettävä informaatio on hankittu useista eri lähteistä.  Palveluntarjoajan pyrkimyksenä on käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta  Palveluntarjoaja ei takaa esitettyjen tietojen virheettömyyttä. Palveluntarjoaja ei vastaa  esitettyjen tietojen sisällöstä tai paikkansapitävyydestä. 

Käyttäjä käyttää valmennuksissa ja koulutuksissa esitettyjä teorioita ja vinkkejä omalla  vastuullaan. Sivustolla oleva aineisto esitetään sellaisena kuin se on ollut julkaisupäivänä,  eikä Palveluntarjoaja anna mitään takuuta aineiston oikeellisuudesta, ajankohtaisuudesta  tai täydellisyydestä, eikä mistään sivuston tai sen sisältämän aineiston käytöstä  mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. 

Siinä määrin kuin pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, Palveluntarjoaja ei vastaa  Palveluiden keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta, eikä  teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista,  tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tietojen muuttumisesta tai  katoamisesta. 

Siinä määrin kuin pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, Palveluntarjoaja ei ole  vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä vahingoista (mukaan  lukien muun muassa liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojenmenettämisestä tai  liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat Palveluiden tai niiden  sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot  sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen,  vaikka Palveluntarjoajalle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. 

Palveluntarjoaja ei vastaa myöskään toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä,  niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään  tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Palveluntarjoajan Palvelun kautta linkillä tai  muulla tavoin. 

Käyttäjän on myös ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos  hän laiminlyö tämän, hän saa itse kärsiä vastaavan osan vahingosta. 

12. Sovellettava lainsäädäntö ja riitojen ratkaisu 

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen  lainvalintasäännöksiä.

Palveluja tai Käyttöehtoja koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan  ensisijaisesti osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli yrityksistä huolimatta asiaa ei  saada neuvotteluin sovittua, ratkaistaan asia ensi asteena Helsingin käräjäoikeudessa.  Mikäli käyttäjä on kuluttaja, voi hän nostaa kanteen myös käräjäoikeudessa, jonka piirissä  kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.  

Kuluttaja voi myös kääntyä kuluttajaneuvonnan puoleen https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/ kuluttajaneuvonta/ taikka tehdä valituksen kuluttajanriitalautakuntaan https:// www.kuluttajariita.fi/fi/ oltuaan ensin yhteydessä kuluttajaneuvontaan. 

13. Evästeet 

Palvelussa käytetään evästeitä paremman käyttökokemuksen takaamiseksi. Käyttämällä  Palvelua, käyttäjä hyväksyy evästeiden tallentamisen käyttäjän laitteelle. Evästeistä ja  niiden käytöstä voi ja suositellaan lukemaan tietosuojaselosteesta. 

14. Henkilötiedot 

Käyttäjän tulee antaa Palveluntarjoajalle Palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö ja muut tiedot. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista  Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajalla on oikeus käsitellä käyttäjän henkilötietoja  tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti sekä tietosuojaselosteessa tarkemmin  kuvatuin tavoin. 

15. Peruuttaminen 

Elinkeinonharjoittajilla ei ole peruutusoikeutta sen jälkeen, kun sitova tilaus on tehty. Sen  sijaan kuluttaja-asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen 14 vuorokauden mittainen  peruutusoikeus sähköpostitse, mikäli hän ei ole aloittanut Palvelun käyttämistä. Käyttäjällä  ei ole peruuttamisoikeutta, jos asiakas on aloittanut Palveluiden käyttämisen. Käyttäjä  antaa hyväksyntänsä peruuttamisoikeuden menettämiselle aloitettuaan Palveluiden  käyttämisen.  

16. Ylivoimainen este 

Ylivoimainen este (Force Majeure) vapauttaa Palveluntarjoajan Palveluun liittyvistä  velvoitteista, mikäli se estää Palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä.  Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, vakavaa epidemiaa tai  pandemiaa, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä,  energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen  aiheuttamaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole  ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Palveluntarjoaja ilmoittaa  ylivoimaisesta esteestä Palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli  ilmoittaminen on mahdollista. 

17. Virhevastuu 

Virhevastuu Palveluista määräytyy kuluttajansuojalain mukaisesti.