-

Tutkimusnäyttöä oppimistyylianalyysin hyödyistä opiskelijoiden hyvinvointiin!

0 kommenttia

Uusi opinnäytetyötutkimus osoittaa, että omien oppimistyylien tiedostamisella voidaan vaikuttaa myönteisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin kokemuksiin.

Josefiina Kortesaari ja Tilda Kortesoja toteuttivat Lapin ammattikorkeakoulussa tapaustutkimuksen, jossa seurattiin tapahtuuko liikunnanohjaajaopiskelijoiden kokemassa hyvinvoinnissa ja opiskelukyvyssä muutoksia valmennus ja ryhmäperustaisen pedagogiikan vaikutuksesta.

Opinnäytetyössä yhtenä aineistonkeruumenetelmänä käytettiin LSA- eli oppimistyylianalyysiä (Learning Style Analysis). Tavoitteena oli selvittää, onko LSA-analyysin käytöllä opetuksen tukena ja omien oppimismieltymysten tiedostamisella vaikutusta opiskelijoiden opiskelukykyyn ja -hyvinvointiin.

Opiskelijat vastasivat LSA-kyselyyn ensimmäisen opintojakson alussa sekä viimeisen opintojakson lopussa. LSA-ryhmäraporteissa tapahtui monia muutoksia ensimmäisen ja toisen raportin välillä. Merkittävä löydös oli oikean aivolohkon potentiaalin käytön lisääntyminen 25 %.

Merkittäviä 25 % muutoksia tapahtui myös yksittäisten ominaisuuksien kohdalla: spontaanius, itseohjautuvuus ja mieltymys omalla tavalla tekemiseen lisääntyivät kaikki saman verran.

Myös aistimieltymyksissä tapahtui muutoksia. Taktiilinen aisti eli käsitteleminen, ulkoinen näköaisti eli katsominen sekä tuntemukset ja intuitio vahvistuivat. Nämä kaikki ovat kokonaisvaltaisia aisteja, joiden vahvistuminen on osaltaan lisännyt oikean aivolohkon potentiaalin hyödyntämistä.

Kaiken kaikkiaan tutkimustulokset osoittivat, että opintojaksojen pedagogiikalla oli positiivinen vaikutus hyvinvoinnin kokemukseen, sillä opiskelijoiden mielestä pedagogiikka tehosti opiskelua ja monipuolisti oppimista.

Johtopäätöksenä todettiin, että valmennus- ja ryhmäperustaisella pedagogiikalla ja omien oppimistyylien tiedostamisella voidaan vaikuttaa myönteisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin kokemuksiin. Tämä on tuore osoitus siitä, että LSA-analyysi on vaikuttava menetelmä opiskelijoiden hyvinvoinnin kannalta.

Lue koko opinnäytetyö täältä: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022101121099

Lähde: Kortesaari, J. & Kortesoja, T. 2022. Tapaustutkimus valmennus- ja ryhmäperustaisen pedagogiikan vaikutuksesta liikunnanohjaajaopiskelijoiden hyvinvoinnin kokemuksiin.


Tutustu, mitä hyötyä LSA-analyysistä on korkeakouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa