-

Oppimisen vallankumous käytännössä - oppiminen ja teknologia

0 kommenttia

Menetelmien kehittäjä ja “The Power of Diversity” kirjan kirjoittaja Barbara Prashnig kuvailee artikkelissaan, kuinka tärkeää on huomioida erilaiset oppimistyylit ja niiden merkitys niin tietotekniikassa kuin syvemmin digitalisaation murroksessa.

Isossa-Britanniassa julkaistu tutkimusraportti (ImpaCT2) tarkasteli oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan käytön ja koe arvosanojen välistä suhdetta. Tuloksista ilmeni, että aktiivisesti teknologiaa käyttävät suoriutuivat paremmin kokeista kuin vähemmän teknologiaa käyttävät. Ero oli valtava.

Tämä aihe kiinnostaa minua syvemmin: voiko teknologia muuttaa tai vaikuttaa oppimistyylien ominaisuuksien kehittymiseen opiskelijoissa? Tutkijat totesivat, että runsas teknologian käyttö muuttaa oppilaiden oppimistyyliä. Tutkimuksen mukaan opiskelijat pystyivät opiskelemaan paremmin itsenäisesti ja olivat oma-aloitteisempia; eivätkä niin riippuvaisia saamaan vastauksia opettajalta. Voisin kysyä: "Mitä tämä todella tarkoittaa päivittäisessä opiskelussa? Erityisesti kun on kyse kurinpidollisista ongelmista ja alhaisesta motivaatiosta?" Mielestäni tällaisten lausuntojen ja johtopäätösten tekeminen on aina riski, jos ei ole todellista tietopohjaa ja ymmärrystä siitä, mitä oppimistyylit todellisuudessa ovat.

Lisäksi British Councilin verkkosivusto toteaa: "Teknologia on muuttanut oppimistyylejä monissa kouluissa Isossa-Britanniassa. Opettajat puhuvat vähemmän, opiskelijat työskentelevät enemmän pareittain tai ryhmissä ja oppilaat etsivät enemmän tietoa itse, opettajan ohjaamana."

Tämä on tyypillistä opetuskäytäntöjen ja oppimisstrategioiden yhdistelemistä. Vaikka opettajat puhuisivat vähemmän, tarkoittaako se todella sitä, että he "muuttavat" oppilaidensa oppimistyyliä? Eikö se pikemminkin tarkoita, että opettajat käyttävät enemmän yhteensovitettuja tapoja. Hyötyvätkö kaikki opiskelijat näistä strategioista jatkuvasti?

Analyyttisempi vs. kokonaisvaltaisempi ajattelu ja tiedonkäsittely

Mitä tulee sisäiseen tietojenkäsittelyyn, oppilaat käyttävät aina joko jaksottaista tai samanaikaista tiedonkäsittelyä ja heidän täytyy opinnoissan reflektoida oppimaansa sisältöä. Siksi oppimistilanteissa ja kurssien järjestämisessä, joissa hyödynnetään teknologiaa on otettava huomioon oppilaiden erilaiset tyylierot. Erityisesti digitaalisia resursseja käytettäessä on oltava ymmärrys oppilaiden erilaisista oppimistyyleistä. Erilaisten oppimistyylien ymmärtäminen ja soveltaminen digitalisaatiossa voi tukea opiskelijoiden oppimista, ja ymmärrystä erilaisista oppimistyyleistä tulisi hyödyntää erityisesti etäopiskelussa.

Aistimoottorit 

Miten havaitsemme ja käsittelemme tietoa, muodostaa ainutlaatuisen oppimistyylimme; luonnollisin tapamme oppia uutta ja vaikeaa tietoa. 

Vaikka olemme samaa mieltä siitä, että oppiminen on enemmän kuin tiedon välittämisenprosessi, meidän on tarkasteltava, miten opiskelijat voivat teknologiaa käyttämällä optimoida oppimiskykynsä ja hyödyntää henkilökohtaista oppimistyyliään vaikeissa oppimistilanteissa.

Oppimistyylianalyysin (LSA) pyramidi

Ydinelementit ovat pyramidin kahdella ylimmällä tasolla ja ne ovat: 

  • Aivolohkojen dominanssi: jaksottainen/pohdiskeleva tai samanaikainen/impulsiivinen
  • Aistimoottorit: näköaisti, kuuloaisti, taktillisuus ja kinesteettisyys

LSA Pyramidin muut tasot määrittyvät seuraavasti

  • Fyysiset tarpeet: päämäärättömän liikkeen tarve, napostelun tarve, vuorokaudenaika
  • Ympäristö: äänet/hiljaisuus, lämpötila, hämärä/kirkas valaistus, muodollinen/epävirallinen kalustus
  • Sosiaaliset mieltymykset: työskentely yksin, pareittain, vertaisen kanssa tai tiimissä, auktoriteetin läsnäolo
  • Asenteet oppimista kohtaan: motivaatio, sinnikkyys, mukautuminen, vastuullisuus, rakenteen tarve, muutoksen/rutiinin tarve

LSA Pyramidin neljän ylimmän tason elementit ovat biologisia ja pysyvät melko vakaina koko eliniän, kun taas kahden alimman tason elementit ovat ehdollisia tai opittuja, ja niihin voidaan vaikuttaa.

Aivolohkojen dominanssi ja aistimoottorit ovat LSA:n ydinelementit ja niiden molempien ymmärtäminen on tärkeää verkko-oppimisessa ja -opetuksessa sekä eri teknologia laitteiden valinnassa. Eri aisteja (näköaisti/kuuloaisti/taktillisuus/kinesteettisyys) tulisi hyödyntää tietokone- ja verkkopohjaisten oppimateriaalien suunnittelussa.

LSA eli Oppimistyylianalyysin pyramidi. Pyramidi on musta-valkoinen, jotta oppilas voi värittää ne kohdat mistä hän pitää ja mistä ei pidä.

Aistiyhdistelmät oppimisessa

Tässä tulee esiin "yhdistelmäoppiminen" eli eri aistien yhdistäminen oppimisessa, ja miksi se on niin tärkeää monille opiskelijoille. Opettajien tulisi huomioida erityisesti opiskelijat, joilla on kinesteettisiä tarpeita, sillä heidän on päästävä pois tietokoneelta ja liikuttaa kehoaan. Nämä opiskelijat sisäistävät ruudulta saamansa tiedon liikkeen kautta. Näille opiskelijoille oppitunnit onnistuvat vain (ja toivottavasti tuottavat ymmärrystä, taitoja, pätevyyttä ja tietoa), kun he ovat fyysisesti kokeneet ja/tai tehneet jotakin.

Sukupuolten väliset erot

Monet opettajat voivat olla kiinnostuneita onko sukupuolten välillä eroja teknologian ymmärtämisessä tai sen parissa työskentelyssä. Microsoftin tutkimustulosten (2002 & 2003) mukaan: 3D-ohjelmistojen navigoinnissa löytyy sukupuolten välisiä eroja; naiset ovat 20 % nopeampia navigoimaan 3D-ohjelmistoissa, kun heidän käyttämänsä tietokoneen näytöt ovat suuria ja kun ohjelmistot sisältävät jatkuvia visuaalisia vihjeitä navigointiin. Tämän ymmärtäminen on erityisen tärkeää graafisessa suunnittelussa, arkkitehtien opinnoissa ja työssä sekä peleissä ja erilaisissa verkko-oppimisohjelmissa. Tästä voidaan tehdä yleinen johtopäätös, jonka mukaan sekä miehet että naiset osaavat navigoida eri ohjelmistojen välillä tehokkaammin kun käytössä on tarpeeksi iso tietokoneen näyttö, joka tarjoaa laajemman näkökentän ohjelmiston käyttöön.

Barbara Prashnig
Creative Learning yhtiön johtaja

Emeritusprofessori


Käännös Consultica Oy. Alkuperäiseen artikkeliin pääset tästä.