Opiskelijoiden piilevä potentiaali esiin!

Suuri osa toisen asteen opiskelijoista ei käytä omaa todellista potentiaaliaan, sillä he eivät tunnista omia vahvuuksiaan, eikä itselle sopivia opiskelutekniikoita.

-

Toinen aste aiheuttaa opiskelijoille paineita. Yhtäkkiä opiskelijoilta vaaditaan itseohjautuvuutta ja valintoja oman tulevaisuuden suhteen. Kolmen vuoden aikana pitäisi tietää, mitä haluaa seuraavaksi opiskella, sillä kukaan ei halua menettää korkeakouluhaussa ensikertalaiskiintiötään väärän alan valitsemisen takia. 

Lukiossa jo ensimmäisenä vuotena täytyy tehdä kurssivalintoja sen perusteella, mitkä aineet aikoo kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa. Ylioppilaskirjoituksissa kirjoitetaan ne aineet, joista saa parhaiten pisteitä sen alan valintakokeessa, johon aikoo tähdätä lukion jälkeen. Ensimmäisen vuoden päätökset pitäisi siis osata tehdä sen perusteella, mihin kouluun aikoo hakea seuraavaksi. Painetta lisää yleistynyt todistusvalinta, mikä tarkoittaa, että ylioppilaskoemenestyksellä on entistä enemmän painoarvoa jatko-opiskelupaikkaa hakiessa. Lukiolaisten tulee siis todella menestyä, jotta heidän on mahdollista päästä unelma-alalleen opiskelemaan. 

LSA & TSA -sertifiointikoulutuksemme on ratkaisu, jos tavoitteenasi on auttaa opiskelijoitasi menestymään ja voimaan hyvin tai jos haluat nähdä koulusi ylioppilastutkinnon tilastojen tai muiden vastaavien vertailutilastojen kärjessä. Koulutuksen jälkeen osaat mm.

 • Lisätä opiskelumotivaatiota
 • Kasvattaa opintomenestystä erityisesti heikosti opinnoissa pärjäävien keskuudessa
 • Ehkäistä konkreettisesti koulupudokkuutta ja poissaoloja

LSA- & TSA-menetelmät antavat opettajalle syvempää ymmärrystä kunkin opiskelijan yksilöllisistä tarpeista ja vahvuuksista. Koska toisen asteen koulutuksessa itsenäistä opiskelua on paljon, opiskeljan pitää tuntea oma oppimistyylinsä myös itse. Käymällä oppimistyylianalyysin tulokset läpi opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti, opiskelija oppii tehostamaan opiskeluaan. Opiskelija ei useinkaan tunne omia luontaisia vahvuuksiaan tai oppimistarpeitaan, sillä luontaiset tavat ovat voineet jäädä jopa kokonaan mm. koulusta ja kotoa opittujen tapojen varjoon. 

 

Oppimistyylianalyysin (LSA) hyödyt


Opettajille

 • Yksinkertaistaa opintojaksojen ja oppituntien suunnittelua
 • Opettajien ja muun henkilökunnan välinen viestintä tehostuu
 • Antaa tarkan kuvan ryhmän monimuotoisuudesta
 • Selkeyttää käsitystä yksittäisten opiskelijoiden biologisista oppimistarpeista
 • Paljastaa syyt opiskelijoiden alisuoriutumiseen
 • Hitaiden oppijoiden ja “lahjakkaiden” opiskelijoiden todelliset tarpeet paljastuu
 • Viestintä opiskelijoiden ja vanhempien kanssa paranee
 • Ryhmätyöt sujuvat paremmin
 • Yhteishenki paranee
 • Opiskelijan ja opettajan vuorovaikutus paranee
 • Parantaa ajanhallintaa
 • Vähentää stressiä
 • Paremmat tulokset ja enemmän tyytyväisyyttä
 • Henkilökohtainen raportti opettajalle

Opiskelijoille

 • Paljastaa oppimisen vahvuudet ja heikkoudet
 • Ymmärtää itseään paremmin ja turhautuminen vähenee
 • Osaa hyödyntää paremmin omia vahvuuksiaan opiskelussa
 • Tunnistaa, mikä itselle tuo energiaa ja mikä vie
 • Osaa luoda stressittömän opiskeluympäristön itselleen
 • Itsetunto ja itseluottamus paranee
 • Viihtyvyys kouklussa paranee
 • Oppiminen nopeutuu ja helpottuu
 • Opintomenestys paranee
 • Psyykkinen hyvinvointi paranee
 • Oppii elämään omannäköisempää elämää
 • Väärinkäsitykset opettajien ja vanhempien kanssa vähenee
 • Henkilökohtainen raportti opiskelijalle

Opetustyylianalyysin (TSA) hyödyt


Opettajille

 • Syventää itsetuntemusta
 • Opettaja oppii ymmärtämään erilaisia opetustyylejä - perinteiset ja yksilölliset tavat
 • Paljastaa opettajan käytetyimmät opetusstrategiat
 • Parantaa opetuksen laatua
 • Suhteet opiskelijoihin/vanhempiin/kollegoihin paranee
 • Suhteet vaikeisiin/erilaisiin opiskelijoihin helpottaa
 • Opetuksesta tulee entistä joustavampaa
 • Stressi vähenee
 • Työtyytyväisyys lisääntyy
 • Henkilökohtainen raportti

Mitä oppimistyylianalyysi ja opetustyylianalyysit ovat?
 

LSA & TSA -sertifiointikoulutuksessa saat oppimistyylianalyysin (LSA) ja opetustyylianalyysin (TSA) sertifikaatin ja käyttöoikeuden. Molemmat analyysit ovat tieteellisesti hyväksyttyjä ja perustuvat neurotieteellisiin havaintoihin. 

Learning Style Analysis (LSA) on opiskelijoille suunnattu analyysi, jonka avulla saadaan selville, millaiset opiskelutavat, oppimisympäristö ja -olosuhteet opiskelijalle sopii ja mikä hänelle aiheuttaa stressiä. LSA-tulokset kertovat opiskelijan opitut toimintamallit, mutta toisin kuin testit, tämä analyysi menee syvemmälle ja kertoo myös opiskelijan mieltymykset ja epämieluisat asiat biologisella tasolla. Nimenomaan biologiset vahvuudet ovat vahvuuksia, joita käyttäessä opiskelija on sekä tehokas että hyvinvoiva! Opiskelijoiden henkilökohtaisista LSA-tuloksista saa myös kootun ryhmäraportin, josta näkee koko ryhmän tarpeet. Tämä nopeuttaa suunnittelutyötä.
 

Teaching Style Analysis (TSA) on opettajille ja kouluttajille suunnattu analyysi, jonka avulla opettaja saa opiskelijasta optimaalisimman suorituskyvyn irti. TSA-analyysin tulokset kertovat, millainen opetustyyli opettajalla on tällä hetkellä käytössä ja kuinka hyvin tämä osaa huomioida yksilölliset oppimistyylit opetuksessa. Tuloksista käy ilmi opettajan kehityskohteet, minkä ansiosta opettaja voi tehdä opetuksestaan yksilöllisempää.


Lue lisää analyyseistä Menetelmät -osiostamme!

Ota yhteyttä!

Tieteellistä faktaa - Tiukkaa asiaa - Ymmärrettävästi